CLLD

Spoločne za komunitnú a kultúrnu budúcnosť mesta Győr!

Prehľad

V rámci CLLD miestne komunity majú možnosť vytvoriť stratégiu miestneho rozvoja zodpovedajúcu podmienkam nariadenia EÚ a priorite 7. operačného programu pre rozvoj obcí, ktorý poskytuje priestor pre obnovu miestnej spoločnosti, na organizovanie miestnych komunít a na zvýšenie povedomia.

Cieľom prioritnej osi je experimentálne vytvoriť v mestách stratégie na podporu miestneho hospodárskeho rozvoja, napomáhajúce integrovanému rozvoju komunity a podpore miestnej identity, ktoré sú primárne zamerané na kultúrny a komunitný obsah, v spolupráci s miestnym obyvateľstvom, organizáciami, podnikateľmi a miestnymi samosprávami, resp. na ich podnet, na základe ktorých sa implementujú programy miestneho rozvoja, ktoré môžu súčasne a koordinovaným spôsobom využívať zdroje ERDF a ESF.

Výsledky očakávané z nástroja CLLD:

Očakáva sa predovšetkým:

rozvoj integrovaných programov mestského rozvoja orientovaných na komunitu, budovaných od základov, založených na miestnych partnerstvách;
rozvoj kapacít komunity a podpora inovácií (vrátane sociálnych inovácií);
podpora riadenia komunity prostredníctvom zvýšenej účasti v komunite;
vytváranie príležitostí pre zmysluplné trávenie voľného času;
• inovatívne, iniciujúce komunity schopné spolupracovať navzájom a aj so svojím okolím, ktoré chcú a dokážu niečo spraviť sami pre seba  a prostredníctvom toho vznik udržateľných obcí.

Prioritná os ERDF je zameraná na rozvoj infraštruktúry v kultúrnych a komunitných oblastiach. Cieľom opatrenia je, aby mestské miestne akčné skupiny (MAS) na základe stratégií miestneho rozvoja vypracovaných v spolupráci s komunitami, uskutočnili fyzickú rehabilitáciu, resp. rozvoj označených komunitných a kultúrnych oblastí v akčných teritóriách, na posilnenie súdržnosti spoločnosti a na posilnenie miestneho hospodárstva. V rámci tohto opatrenia získa podporu rozvoj kultúrnych a spoločenských oblastí, služieb a rozšírenie ich ponuky, čo môže prispieť aj k rozvoju miestneho hospodárstva (orientačné ciele: renovácie mestských kultúrnych inštitúcií a rozvoja prostriedkov; obnova infraštruktúry, rozšírenie spoločenských oblastí mestských častí, rozvoj prostriedkov, vytvorenie priestoru vhodného na prijatie kreatívnych, nových služieb; rozšírenie „komunitných funkcií“ verejných priestorov).

Opatrenie prioritnej osi ESF sa zameriava na organizáciu miestnych spoločenstiev vo vzťahu k stratégii miestneho rozvoja miest. Opatrenie realizuje komunitno-organizačné a rozvojové činnosti zamerané na posilnenie miestnej identity, podporujúce jednotnosť, súvisiace s rozvojom komunitnej a kultúrnej infraštruktúry (tiež orientačné ciele: aktivity miestnej komunitnej organizácie; aktivity na posilnenie miestnej identity; rozvoj riešení pre komunitné využitie obnovenej infraštruktúry, organizácia a realizácia kultúrnych komunitných programov; činnosti na podporu miestnej aktivity, spoločenskej solidarity; propagácia, rozvoj, šírenie miestnych komunitných riešení ekonomického rozvoja a pod).

Správy

Galéria