Právna dostupnosť slovensko-maďarského pohraničia

Dňa 25. januára 2024 sa v Győri uskutočnil prvý workshop strategického projektu “Podpora právnej dostupnosti na slovensko-maďarskej hranici” (ACCES), ktorý organizuje CESCI (Stredoeurópska podporná služba pre cezhraničné iniciatívy) v spolupráci s EZÚS Arrabona.

Počas podujatia pracovníci CESCI predstavili hlavné výsledky doteraz vykonaných výskumných prác. Účastníci z mestského regiónu Győr boli zároveň vyzvaní, aby tieto výsledky rozšírili a spresnili. Na prvom workshope sa zúčastnili starostovia dotknutých funkčných mestských aglomerácií, najmä z cezhraničných a prihraničných oblastí. Tí, ktorí majú komplexný obraz o problémoch a možnostiach cezhraničnej funkčnej mobility vo svojej obci.

Účastníci najprv diskutovali o vymedzení dotknutého územia: o veľkosti spádového územia mesta Győr, a to v rámci hranice aj mimo nej. Určili tiež funkcie, pri ktorých by mohli vzniknúť prípadné právne alebo administratívne prekážky. Napríklad: dochádzanie za prácou a domovom, mobilita za vzdelaním, mobilita za zdravím, cestovný ruch, kultúra, obchod, a v niektorých prípadoch boli navrhnuté riešenia.

EZÚS Arrabona, ktorý má maďarských a slovenských členov, predstavil svoje úlohy, projekty a rozvojové zámery, ktoré sa už teraz snažia zblížiť pohraničné komunity napriek existujúcim prekážkam.

Na záver stretnutia boli účastníci pozvaní na nasledujúce workshopy s cieľom určiť, ktoré organizácie sú najviac postihnuté právnymi prekážkami cezhraničného umiestnenia.

Cieľom projektu je identifikovať a podporiť riešenie prekážok v nasledujúcich rokoch za účasti zainteresovaných strán, aby sa integrácia mohla čo najviac rozšíriť.