Riaditeľstvo

Srdečne Vás vítam na webovej stránke EZÚS Arrabona!

Naše zoskupenie bolo registrované dňa 24. mája 2011 na Súde hlavného mesta, čo predchádzalo nemalé množstvo prípravných prác. 

Hlavným zámerom zoskupenia je dosiahnutie spoločných cieľov v oblasti regionálneho rozvoja v prihraničnej oblasti, čo znamená, že záujmy slovenských a maďarských samospráv sa musia objaviť v rovnakom podiele v strategických dokumentoch v oblasti inovácií, pričom sa prihliada aj na rozhodujúce postavenie mesta Győr a Dunajská Streda.

EZÚS je podobným zoskupením ako mikroregionálne zoskupenia v Maďarsku (je však odlišnou formou). 

EZÚS je právnym subjektom a vstup je dobrovoľný. Jeho členmi sa môžu stať členské štáty Európskej únie, regionálne, miestne úrady, orgány, verejnoprávne inštitúcie či zoskupenia skladajúce sa z uvedených organizácií.

Členovia EZÚS sa musia nachádzať minimálne na území dvoch členských štátov EÚ. Tzv. „tretia krajina” nemôže získať členstvo v EZÚS, ale jej regionálny či miestny úrad, orgán, verejnoprávna inštitúcia (v prípade osobitného dohovoru či národnej právnej normy povoľujúcej vytvorenie daných podmienok) sa môže stať členom tohto zoskupenia.

Je dôležité však zdôrazniť skutočnosť, že EZÚS môže byť použité ako nástroj spoločenstva v rámci všetkých troch foriem regionálnej spolupráce, t.j. v cehraničnej (cross-border), nadnárodnej (transnational) a medziregionálnej (interregional).

Na činnosť zoskupenia sa vzťahujú nasledovné dokumenty: uznesenie, príp. nariadenie, dohovor, stanovy a v otázkach neupravených či len čiastočne upravených týmito dokumentmi sú smerodajné platné právne normy štátu, v ktorom sa nachádza sídlo zoskupenia.

EZÚS musí disponovať valným zhromaždením a jedným riaditeľom, avšak Stanovy môžu nariadiť aj vytvorenie iných štatutárnych orgánov. Existencia Valného zhromaždenia EZÚS Arrabona je veľkým pokrokom už aj z toho aspektu, že viaceré euroregióny nedisponujú takýmto orgánom.

Zoskupenie vykonáva svoju činnosť v súlade s pridelenými úlohami v zmysle Dohovoru a rôznych uznesení. Všetky aktivity EZÚS sa predovšetkým sústreďujú na oblasti posilňujúce hospodársku a spoločenskú spoluprácu.

Tamás Zoltán Németh,

riaditeľ EZÚS Arrabona