Builcogreen

Podpora osobitných činností v oblasti riadenia miest a obcí na území EZÚS Arrabona

Prehľad

Inštitucionálna spolupráca v rámci iniciatívy „zelené samosprávy“ pre územie EZÚS Arrabona, t.j. pre obce a mestá, ktoré sú členmi EZÚS, má rozvíjať a skvalitniť spoluprácu medzi jednotlivými poskytovateľmi technických komunálnych služieb pre obyvateľov. Zakladajúci členovia EZÚS Arrabona majú bohaté skúsenosti v oblasti poskytovania rôznych druhov komunálnych služieb, ktoré sú schopní odovzdať ostatným členom EZÚS v podobe teoretických a praktických vedomostí/skúseností. Spoluprácu členských obcí máme v úmysle dostať na vyššiu úroveň tým, že zabezpečíme kontinuálnu vzájomnú výmenu skúseností formou pravidelne organizovaných workshopov, ktorých program je navrhnutý tak, že na konci projektu budú niekdajšie neformálne známosti zorganizované do inštitucionálnej spolupráce. Inštitucionálna spolupráca je podporovaná rozhraním IT a spoločným mentorským systémom, ktorý sa má vytvoriť v rámci samostatnej činnosti. Okrem vyššie uvedeného sú tu aj nasledujúce dva ciele: zvýšiť efektivitu prostriedkov cieľovej skupiny zriadením systému spoločného nájmu strojov a nástrojov potrebných k udržiavaniu mestskej zelene, vypracovať špecifikácie systému potrebné na zavedenie inteligentných riešení pre podporu spolupráce medzi inštitúciami vyvinutých ako výsledok projektu.

Vedúcim príjemcom je Arrabona EZÚS, hlavnou cieľovou skupinou sú štyri mestá a ďalších 27 obcí v operačnom území združenia a ich obyvateľstvo. Dosiahnutiu cieľov projektu pomáhajú tri hlavné skupiny činnosti: séria workshopov, kde účastníci majú možnosť zdieľať skúsenosti v oblasti fungovania mesta, predstaviť prípadové štúdie dobrej praxe vytvorenej na mieste a zdieľať zriadenie a skúsenosti  „mentorskej“ služby medzi obcami a zabezpečenie IT pozadia na podporu spolupráce zvyšujúcej efektivitu hospodárenia obcí. )

Vedúci partner: Arrabona EZÚS

Celkový rozpočet: 273 373,26 €

Európsky fond regionálneho rozvoja: 232 367,27 €

(Viac informácií o EZÚS Arrabona: www.arrabona.eu

Viac informácií o projekte: Dr. Herke Zoltán, projektový manažér

Galéria