O nás

Medzi podnikateľské činnosti Arrabona EGTC patrí písanie projektov, projektové a finančné riadenie, grafické práce a práca s verejnosťou

Nič nepotvrdí lepšie úspešnosť našej činnosti ako pripravenosť a skúsenosti našich odborných pracovníkov s mnohoročnou praxou v oblasti výberových konaní.

Úspešní budeme vtedy, ak dosiahneme spoločne vytýčené ciele.

Vieme, že kým napísanie alebo riadenie projektu je pre nás výzvou, pre našich partnerov to znamená realizáciu obchodných cieľov a splnenie snov. Práve preto je pre nás každý projekt jedinečný a rovnako hodnotný.

Naše skúsenosti ukazujú, že ako domáce tak aj EÚ systémy súťaží majú tak špeciálne požiadavky, že v mnohých prípadoch predkladateľ žiadosti nie je schopný vlastnými silami žiadosť vyhotoviť, sám často nedokáže ani nájsť zdroj.

Práve preto môžu byť naše služby užitočným pomocníkom pri zorientovaní sa v tomto špecializovanom a komplexnom systéme, pretože naša každodenná práca sa zakladá na detailnej znalosti súťaží a systémov pravidiel súvisiacich s jednotlivými zdrojmi dotácií.

Nevyhnutná je úprimná dôvera, preto v súvislosti s každou súťažou, projektom uskutočňujeme takzvanú predbežnú kvalifikáciu oprávnenosti (či je partner oprávnený predložiť žiadosť vo výberovom konaní), samozrejme zadarmo. Tým sa zabezpečí, že predkladateľ žiadosti bude plne vyhovovať kritériám oprávnenosti stanovenými zadávateľom.

Pracovný postup

PRÍPRAVA

ZHOTOVENIE

REALIZÁCIA

SLEDOVANIE

PRÍPRAVA

 • monitorovanie projektov
 • sústredenie nápadov pre projekty
 • generovanie projektov
 • predbežná kvalifikácia

ZHOTOVENIE

 • vypracovanie štúdie ( napr. štúdie uskutočniteľnosti, atď.)
 • napísanie žiadosti
 • sústredenie dokumentácie (napr. povolenia, certifikáty, atď.)
 • podanie žiadosti (elektronicky a/alebo poštou)
 • oznámenie o prijatí/spracovaní žiadosti, odstránenie prípadných nedostatkov

REALIZÁCIA

(Projekt Menedzement)

 • uzavretie dotačnej zmluvy
 • monitorovacie správy
 • finančné výkazy
 • riadenie projektov, podpora kontroly
 • PR, marketing a povinnosť zverejňovania
 • predloženie/prijatie záverečnej finančnej správy

SLEDOVANIE

 • príprava a predkladanie povinných správ po uplynutí obdobia projektu

Prečo?

Prečo sa oplatí predkladať žiadosti?

Chceli by ste Vy alebo Vaša firma patriť k širokej vrstve podnikateľov, ktorí za časť svojho úspechu vďačia aj nenávratným dotáciám, ktoré sa v podobe daní dostávajú späť do hospodárstva?

Videli ste už tabule popri cestách, na ktorých sú uvedené podpory projektov? Rozvoj miest a obcí, odvádzanie dažďovej vody, výstavba prevádzok, modernizácia, podpora pre začínajúcich podnikateľov, rozširovanie, rekonštrukcie verejných inštitúcií a pod.?

Predložením takýchto a podobných žiadostí Vám dokážeme získať zdroje z domácich a EÚ fondov, pomocou ktorých môže Vaša firma ľahšie realizovať ďalší rozvoj.

Preto sa oplatí predložiť žiadosť.

S kým?

S kým mám žiadosť napísať?

Naše dlhoročné skúsenosti ukazujú, že ako domáce tak aj EÚ systémy súťaží majú tak špeciálne požiadavky, že v mnohých prípadoch predkladateľ žiadosti nie je schopný vlastnými silami žiadosť vyhotoviť, sám často nedokáže ani nájsť zdroj.

Práve preto môžu byť naše služby užitočným pomocníkom pri zorientovaní sa v tomto špecializovanom a komplexnom systéme, pretože naša každodenná práca sa zakladá na detailnej znalosti súťaží a systémov pravidiel súvisiacich s jednotlivých zdrojmi dotácií.

Súhrne, práca konzultanta a pisateľa žiadosti Vám pomôže v nasledujúcom:

 • prieskum, vyhľadávanie súťaží/zdrojov;
  · analýza žiadostí, firiem;
  · predbežná kvalifikácia;
  · ubránenie sa úskaliam;
  · zosúladenie cieľov a zdrojov;
  · úspora nákladov.

S nami! Pomôžeme Vám alebo Vašej firme.

Vyžiadajte si od našich zamestnancov bezplatné informácie, predbežnú kvalifikáciu oprávnenosti vašej firmy!

Osobné stretnutie si dohodnite na: +36 96 515 630, alebo info@arrabona.eu

Referencie

TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001 Posilnenie lokálnej identity a súdržnosti v Győri

 • Názov príjemcu: mesto Győr
 • Partner konzorcia: Krajská knižnica Dr. Kovács Pál a komunitný priestor
 • Celkové náklady na projekt: 540 miliónov HUF
 • Výška podpory je 550 miliónov HUF
 • Intenzita: 100%
 • Začiatok a koniec implementácie projektu: 01.12.2018-30.11.2022

V rámci projektu sa uskutoční komunitný prieskum a plánovanie za účasti členov komunity, čo prispieva k diskusiám v komunite pri príprave miestneho akčného plánu pre každú cieľovú oblasť. Miestny akčný plán stanovuje konkrétne prvky a akcie, ktoré sa vzťahujú na realizáciu projektu. Okrem toho sa v tejto súvislosti preskúma história aktivít v komunite a organizujú sa akcie a podujatia s cieľom posilnenia súdržnosti komunít. Tieto podujatia poskytujú príležitosť na objavovanie miestnych tradícií, prezentáciu výsledkov komunity, na udržiavanie vzťahov priľahlých komunít, skúmanie miestnej histórie a organizovanie študentských kruhov, organizácia kultúrnych táborov. Okrem toho sa v  meste na 11 určených miestach budú informačné body, v ktorých budú k dispozícii spoľahlivé a aktuálne informácie. Ďalšou dôležitou aktivitou je zabezpečenie profesionálnej kvality projektu, v dôsledku čoho sa princípy, ktoré zabezpečujú riadne profesionálne zázemie realizácie projektu, uplatňujú v celom procese rozvoja komunity.

GINOP-3.3.1-16-2016-00001 - Rozvoj bodov digitálneho blahobytu

 • Názov prijímateľa: obec Pér
 • Začiatok a koniec implementácie projektu: 20.12.2015 - 15.10.2018

Hlavným účelom kultúrneho domu Petőfi Sándor – Teleház bolo priblížiť všetky vrstvy miestneho obyvateľstva digitálnemu svetu, rozvíjať základné digitálne zručnosti a poskytovať IT jednotlivcom bez digitálnych zručností. Získaním podpory sa vyvíja nástrojový park, takže kultúrny dom Teleház môže poskytnúť širšiu škálu príležitostí na rozvoj základných digitálnych  zručností, ako aj schopnosť oboznámiť sa s digitálnym svetom a prístup k nemu, ako doplnok k odbornej pomoci. Budúca prevádzka Teleház je založená na poskytovaní vyššie uvedených cieľov, téma plánovaných podujatí je postavená na týchto základných myšlienkach.

Skutočnou cieľovou skupinou pre rozvoj DJP je každý obyvateľ:Umožňuje mladým ľuďom neustále poskytovať digitálne aspekty podpory života, a to ako s vybavením, odbornou prácou a s cieleným vzdelávaním.

Uchádzačom o zamestnanie zabezpečuje digitálne školenia (internet, počítačová pomoc, základy používania počítača), ktoré sú zrozumiteľné aj pre starších ľudí, atď.

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - Nákup strojov na údržbu ciest v obciach Bágyogszovát a Bodonhely

 • Názov príjemcu: obec Bágyogszovát
 • Partner konzorcia: obec Bodonhely
 • Celkové náklady na projekt: 17 682 176 Ft
 • Výška podpory: 15 913 957 Ft
 • Intenzita: 90%
 • Vlastné zdroje: 1,768,219 Ft
 • Začiatok a koniec implementácie projektu: 01.08.2018-01.08.2019

V rámci projektu obec Bágyogszovát a obec Bodonhely vytvorili medzi sebou konzorcium.Obec Bágyogszovát si kúpi traktor a drvič. Traktor je kompatibilný s prídavnými nástrojmi ktoré si kúpi konzorčný partner obec Bodonhely. Prídavné nástroje budú slúžiť na údržbu ciest, na čistenie priekop, na odstránenie burín a zeminy z priekop.

Pred výberovým konaním Bodonhely nemala potrebné stroje na údržbu ciest. V rámci projektu by si chceli kúpiť priekopovú frézu,  adaptér pre čelný nakladač, radlice, ktoré sú kompatibilné s traktorom konzorčného partnera. Priekopová fréza by slúžila na čistenie priekop pri cestách, čelný nakladač na terénne úpravy popri cestách, radlice na terénne úpravy, na čistenie ciest a na odhŕňanie snehu. Budú tiež používať drvič zakúpený partnerom obec Bágyogszovát, na odstránenie vegetácie pozdĺž ciest.

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 – Rekonštrukcia cesty v extraviláne obce Bakonygyirót

 • Názov príjemcu: obec Bakonygyirót
 • Celkové náklady na projekt: 13 079 900 HUF
 • Výška podpory: 11 771 905 HUF
 • Intenzita: 90%
 • Vlastné zdroje: 1.307.995 HUF
 • Začiatok a koniec implementácie projektu: 01.07.2018 - 12.01.2019

V rámci verejnej súťaže dôjde k rekonštrukcii cesty (vedie do vinohradov) v extraviláne obce Bakonygyirót. Štrková cesta dostane nový asfaltový povrch.

Projektová oblasť sa začína od existujúcej asfaltovej cesty Rákócziho ulice. Existujúca cesta má šírku 3,50 m, táto šírka bude zachovaná. Na obidvoch stranách cesty sa vytvorí 1,00 m široká štrková krajnica. Dĺžka výstavby je 252,78 m. Plánovaná cesta bude asfaltovaná.

Na konci plánovanej cesty sa nachádza križovatka a výjazd. Dažďová voda, ktorá padá na plánovanú trasu, bude zvedená do existujúcich jednostranných priekop na oboch stranách cesty, ktoré budú pripojené k existujúcemu drenážnemu systému.

Konštrukčná rýchlosť: 20 km / h

Počet jazdných pruhov: 1

Šírka pruhu: 3,5 m

Šírka krajnice: 1,00 až 1,00 m

Vďaka novému asfaltovému povrchu bude zrekonštruovaná cesta prejazdná bez ohľadu na sezónu a počasia. Verejnosť, podnikatelia budú môcť lepšie využívať cestu, bez prekážok a nehôd. Neďaleké vinice a pivnice budú  pre verejnosť a podnikateľom ľahšie a bezpečne dostupné.

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - Rekonštrukcia ciest v extraviláne obci Bakonyszentlászló

 • Názov príjemcu: obec Bakonyszentlászló
 • Celkové náklady na projekt: 68 880 669 HUF
 • Výška podpory: 61 520 863 HUF
 • Intenzita: 90%
 • Vlastné zdroje: 7.359.806 HUF
 • Začiatok a koniec implementácie projektu: 02.05.2018 - 30.09.2019.

Stavebnú časť je možné rozdeliť do troch sekcií, v jednom prípade vozovka bude asfaltová a v troch prípadoch bude štrková.1. Na okraji mesta Bakonyszentlászló, na ulici Arany Jánosa, dôjde k 473,6 m rekonštrukcie, kde zo štrkovej cesty sa vybuduje  3,5 m široká asfaltovaná cesta s 1,5 m krajnicou  2. Na okraji mesta Bakonyszentlászló, na ulici Arany János bude ďalšia rekonštrukcia cesty v dľžke 496,68 m + 544,30 m. Šírka štrkovej cesty bude 3 m. 3. Na okraji mesta Bakonyszentlászló, na ulici Vörösmartyho bude rekonštruovaná 1304,44 m dlhá cesta. V časti kde je vozovka asfaltovaná sa vytvorí 3,5 m široká asfaltová cesta a 1,5 m široká krajnica.

V prípade rekonštrukcií štrkových ciest dôjde k napojeniu na poľné cesty. Na existujúce poľné cesty bude nanášaná štrková vrstva v hrúbke 20 cm. V projekte nachádzajúce sa cesty nemajú vytvorené systémy na odvod dažďovej vody. Dažďová voda sa na štrkových cestách vsakuje do pôdy. Následne sa na cestných úsekoch, ktoré sa majú zrekonštruovať, doplňajú dopravnými značkami.

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - Rekonštrukcia cesty v extraviláne obci Kunsziget

 • Názov príjemcu: obec Kunsziget
 • Celkové náklady na projekt: 134 401 325 Ft
 • Výška pomoci: 99 999 988 HUF
 • Intenzita: 85%
 • Vlastné zdroje: 34 401 337 Ft
 • Začiatok a koniec implementácie projektu: 2018 04.20 - 30.03.2019.

Cieľom obce Kunsziget je poskytnúť vhodnú alternatívu v budúcnosti, na prístup do mesta Győr. Na dosiahnutie tohto cieľa, je potrebné vybudovať približne 9000 m dlhú cestu. Projektová dokumentácia obsahuje 3 stavebné časti. V rámci tohto projektu by bola začatá  prvá časť – pokračovanie smerom Kunsziget, Győri cesta od futbalového ihriska ku kanáli Öttevény – táto časť by mala byť 2,575 m dlhá.

Plánovaná výstavba cesty sa pokračuje na ceste medzi Kunsziget a Abda so šírkou asfaltovej cesty 4,50 m. Následne pokračuje výstavba cesty  a dostane sa ku kanálu Öttevény.

 

Počas projektu bude existujúca (v priemere 4,5m široká) štrková cesta asfaltová. Cestná časť bude asfaltová. Vozovka bude mať na obidvoch okrajoch 0,5 m- 0,5 m širokú štrkovú krajnicu, tým pádom celková šírka cesty bude 5,5 m široká.

Odtok dažďovej vody je zabezpečený drenážnym príkopom.

 

Trieda plánovania: Pozemná miestna komunikácia

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - Nákup strojov na údržbu ciest v Markotabödöge a v Cakóháze

 • Názov príjemcu: obec Markotabödöge
 • Partner konzorcia: obec Cakóháza
 • Celkové náklady projektu: 7 816 987 Ft
 • Výška podpory: 7 035 285 Ft
 • Intenzita: 90%
 • Vlastné zdroje: 781 702 Ft
 • Začiatok a koniec implementácie projektu: 01.04.2018-31.12.2018

Obce Markotabödöge a Cakóháza vo forme konzorcií nakupujú stroje na údržbu ciest.

 

Obec Markotabödöge kupuje jednu kosačku a zametač, zatiaľ čo dedina Cakóháza nakupuje traktor, radlicu na odhŕňanie snehu, rozmetadlo soli a kosačku na trávu. Náradie, ktoré je potrebné zakúpiť, sú vzájomne kompatibilné, tým pádom jednotlivé obce projektu budú môcť používať nakúpené stroje navzájom.

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16- Nákup strojov na údržbu ciest v Mórichide a v Gyarmate

 • Názov príjemcu: obec Mórichida
 • Partner konzorcia: obec Gyarmat
 • Celkové náklady na projekt: 20 366 940 Ft
 • Výška podpory: 18,330,244 Ft
 • Intenzita: 90%
 • Vlastné zdroje: 2 036 696 Ft
 • Začiatok a koniec implementácie projektu: 01.07.2018-06.30.2019.

Obce Mórichida a Gyarmat vo forme konzorcií nakupujú stroje na údržbu ciest.

Mórichida nemá traktor. V rámci projektu bude zakúpený traktor, na ktorý budú zakúpené dve závesy, ktoré môžu byť použité na prácu s radlicami (napr. na odhŕňanie snehu). V Gyarmate budú nakúpené zariadenia (drvič, radlica), ktoré sú kompatibilné s existujúcimi zariadeniami. Radlica bude použitá na udržiavanie povrchu ciest, drvič bude použitý na rezanie konárov, na drvenie drevín vyrezaných z výkopov.

Zariadenia, ktoré sa majú zakúpiť, sú navzájom kompatibilné, takže Mórichida bude môcť  používať nástroje nakúpené Gyarmatom a opačne.

TOP 3.1.1-15-GM1-2016-00012 - Trvalo udržateľný rozvoj dopravy v obci Pér

 • Výška grantu je 160 000 000 HUF.
 • Trvanie implementácie projektu: 01.06.2017-30.11.2018

Projekt s názvom TOP 3.1.1-15-GM1-2016-00012 v oblasti rozvoja udržateľnej dopravy v obci Pér je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja a Maďarskom.

Cieľom projektu “TOP-15 3.1.1 Trvalo udržateľný rozvoj mestskej dopravy” je vytvorenie nových cyklistických dopravných zariadení – cyklistické cesty a odpočívadlá. Pomocou investície sa dostáva do popredia  jeden z najpopulárnejších spôsobov trvalo udržateľnej dopravy, ktoré je aj najdostupnejšie pre verejnosť – cyklistika.

 Význam realizácie investície spočíva v tom, že spája centrum dediny s rybárskymi jazerami v južnej časti obce, kde sa v budúcnosti plánuje ďalší rozvoj. Vzhľadom na to, cieľom plánovaného rozvoja je rozvoj aktívneho cestovného ruchu v obci Pér a jeho zaradenie do okresnej siete.

Obec Pér sa nachádza v juhovýchodnej časti Malej dunajskej kotliny v údolí Bakony-ér pri hlavnej ceste 81 spájajúcej mestá Győr a Székesfehérvár, 15 km na juhovýchod od Győru. Obec Pér má 2373 obyvateľov.

TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00003 - Budovanie zdravotníckeho domu v Győrújbarate

 • Príjemca: Obec Győrújbarát Spoločenstva
 • Celkové náklady na projekt: 251 128 881 HUF
 • Výška pomoci: 80 000 000 HUF
 • Intenzita: 100%
 • Výkon: 171 128 881 HUF
 • Začiatok a koniec projektu: 01.02.2017 - 31.12.2018

Cieľom projektu je poskytnúť novú budovu (400 m2) pre všetky základné zdravotnícke služby obce a ich integrácia do zdravotníckeho zariadenia (dvaja dospelí lekári, jedna zubná ambulancia, jedna pediatrická ambulancia, ktorá zabezpečuje aj školskú zdravotnú starostlivosť a dve sestry). Nová budova bude bezbariérová, takže ľudia so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou môžu mať jednoduchý, bezpečný prístup k základnej zdravotnej starostlivosti.

Konkrétnym cieľom, je doplnanie už existujúcich skríningových testov organizácia rôznych programov a prezentácii zaoberajúcich sa s prevenciou, liečením rôznych chorôb s tým, aby sa zlepsila kvalita zdravotnej starostlivosti, aby existoval širší spektrum preventívnych aktivít aby sa časom zlepšili ukazovatele zdravia obyvateľstva a aby sa zvýšila retenčná sila obce.

V rámci projektu budú rozšírené nástroje, ktoré zlepšujú podmienky pre základnú zdravotnú starostlivosť v oblasti záchrany života a umožňujú nové preventívne aktivity. Multifunkčná miestnosť je nastavená tak, aby plnila úlohy na podporu zdravia a poskytovala preventívnu starostlivosť. V súlade s platnými právnymi predpismi sa vytvorí 9 parkovacích miest, detský kočík a voľné miesto na skladovanie bicyklov. V rámci hranice pozemku je usporiadaný zelený priestor.

TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00001 - Podpora mobility práce v Győri (Pest Road)

 • Názov príjemcu: mesto Győr
 • Partner konzorcia: -
 • Celkové náklady na projekt: 241.462.160, - Ft
 • Výška pomoci: 198,110,279, - Ft
 • Intenzita: 100%
 • Výkon: 43.351.881, - Ft
 • Začiatok a koniec implementácie projektu: 16.04.2018. - 31. 03.2019

Prezentácia technického obsahu vývoja:

 

Počiatočná časť plánovanej Peštskej cesty 0,000 km je axiálnym prepojením Letiskovej cesty.

Nová plánovaná cesta beží rovno pozdĺž 67,68 m smerom k cesty Szent Vida. Po priamke vedie cesta o 11,2 stupňov vľavo. Od konca oblúku 0.106,93 km je plánovaná čiara cesty rovná až do dĺžky 0,360,09 km. Celková dĺžka stavby je 389 m. Cestná časť bude 7,00 m široká dvojpruhová, s novou plnohodnotnou asfaltovou vozovkou. Kolmo na vozovku budú vybudované parkoviská. Medzi parkoviskom a jazdným pruhom je 1,00 m široká bezpečnostná plocha. Plánované parkovacie miesta budú vydláždené kamennými dlaždicami. Okrem parkovísk bude postavený aj chodník pre chodcov.

Pozdĺž okraja cesty, na jeho severnej strane, budú k dispozícii nové pouličné lampy, ktoré zabezpečujú verejné osvetlenie. Na tejto strane je takisto pešia a obojsmerná cyklistická cesta bez oddelenia.

TOP-6.5.1-15-GY1-2016-00002- Modernizácia energetickej energie budov komunálnych inštitúcií

 • Príjemca: mesto Győr
 • Celkové náklady: 70 255 147 Ft
 • Intenzita pomoci: 100%
 • Začiatok a koniec implementácie projektu: 01.10.2016-31.12.2018

Cieľom projektu je zriadenie solárnych elektrárni na strešnej konštrukcii troch budov (Kálóczy téri Szociális Otthon – 9026 Győr Kálóczy tér 9-11 – hrsz:10466; Liczen M. u. Orvosi rendelő – 9024 Győr Liezen-Mayer utca 57. – hrsz 3546/3, Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr – 9027 Győr Avar Út 3. hrsz:0747/8, 0747/6) na uspokojenie vlastných (verejných) potrieb elektrickej energie. Počas projektu na streche jednotlivých budov budú inštalované 3 solárne systémy s celkovým počtom 544 solárnych panelov. Výsledkom investície budú budovy s nezávislým energetickým systémom pomocou obnoviteľnej energie.

Systémy využívajú regionálny energetický potenciál, najmä obnoviteľné zdroje energie a pomáhajú v realizácii autonómnej dodávke energie na individuálnej a komunitnej úrovni. Bude to viditeľné pre širokú verejnosť, pomocou čoho sa podporuje zvyšovanie povedomia, šírenie technických informácií a skúseností.

Solárne systémy, ktoré sa majú vybudovať, podporujú využívanie obnoviteľných zdrojov energie nachádzajúcich sa v okolí a poskytujú ekologicky nezávislé a dlhodobo udržateľné dodávky energie

TOP 6.5.1-16-GY1-2018-00009 Répce Dom ulíc, Klub pre seniorov, Energia Modernizácia strediska starostlivosti

 • Názov príjemcu: mesto Győr
 • Výška pomoci: 115 021 557 HUF
 • Intenzita: 100%
 • Začiatok a koniec implementácie projektu: 2018.07.01-31.12.2020

Projekt výrazne prispieva k ekologickejšej výrobe a využívaniu energie a k trvalo udržateľnému rozvoju prostredníctvom zníženia emisií CO2. Medzi dlhodobými cieľmi musíme spomenúť, že pomocou tejto investícii, znížením spotreby energie prispievame k bezpečnosti dodávok energie v Maďarsku, najmä k zníženiu závislosti plynu od dovozu a prispievame k zlepšeniu energetickej účinnosti Maďarska na národnej úrovni.Výsledkom komplexného projektu bude vytvorenie približne 0,029700 MW dodatočnej výrobnej kapacity obnoviteľnej energie, množstvo energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie je 0,00011761 PJ / rok.

Celkovo sú náklady na spotrebu energie a údržbu znížené, takže prevádzka sa stáva nákladovo efektívnejšou. Očakáva sa, že na základe súčasnej ceny elektriny a diaľkového vykurovania sa očakáva zníženie nákladov vo výške 3 385 266 HUF.

TOP 6.5.1-16-GY1-2018-00009 Répce Dom ulíc, Klub pre seniorov, Energia Modernizácia strediska starostlivosti

 • Názov príjemcu: obec mesta Győr
 • Výška pomoci: 115 021 557 HUF
 • Intenzita: 100%
 • Začiatok a koniec implementácie projektu: 01.07.2018-31.12.2020

Cieľom nášho projektu je zvýšiť energetickú účinnosť a úspory energie v budove, ktorá je predmetom projektu. Zvyšovanie energetickej účinnosti prispieva k zvýšeniu bezpečnosti dodávok energie, znižuje vysokú závislosť od dovozu energie a znižuje škody na životnom prostredí. V dôsledku vývoja sa výrazne zlepší tepelná účinnosť budovy, znížia sa tepelné straty, takže v budúcnosti budeme potrebovať menej tepla. Vďaka zlepšeniu energetickej účinnosti budovy sa primárna spotreba na projektovej úrovni sa znižuje o 0,00134266 PJ/rok, čo znamená zníženie primárnej spotreby energie o 395.648,64 kWh/rok.Výsledkom komplexného projektu bude vytvorenie približne 0,008200 MW dodatočnej výrobnej kapacity obnoviteľnej energie, množstvo energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie je 0,00003267 PJ / rok.

Celkovo sú náklady na spotrebu energie a údržbu znížené, takže prevádzka sa stáva nákladovo efektívnejšou. Očakáva sa, že na základe súčasnej ceny elektriny a diaľkového vykurovania sa očakáva zníženie nákladov vo výške 6.537.809 HUF.

TOP 6.5.1-16-GY1-2018-00014 Energetická modernizácia penziónu na bývanie na námestí Kálóczy

 • Názov príjemcu: mesto Győr
 • Celkové náklady na projekt: 370 533 377 HUF
 • Výška pomoci: 328,888,658 Ft
 • Intenzita: 100%
 • Začiatok a koniec implementácie projektu: 01.07.2018-31.12.2020

Cieľom nášho projektu je zvýšiť energetickú účinnosť a úspory energie vybranej budovy. Projektové úlohy:- Izolácia vonkajších stien- Izolácia plochej strechy, so systémom tepelnej izolácie EPS, hydroizolácia- výmena dverí a okien- Výmena zdrojov tepla, inštalácia nástrojov na reguláciu a meranie spotreby (inštalácia termostatických ventilov, regulátorov, atď.)- inštalácia solárneho systému s výkonom 59,85 kWp- vybudovanie (projektu primeraného) bezbariérového prístupu do budovy

Celkovo sú náklady na spotrebu energie a údržbu znížené, takže prevádzka sa stáva nákladovo efektívnejšou. Predpokladané úspory nákladov vo výške 14 219 949 HUF sa očakávajú na základe súčasnej ceny elektriny a diaľkového vykurovania.

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 - Zlepšenie verejného stravovania v obci Bakonyszentlászló

 • Názov príjemcu: obec Bakonyszentlászló
 • Celkové náklady na projekt: 16 438 642 Ft
 • Výška podpory: 14 794 777 Ft
 • Intenzita: 90%
 • Vlastné zdroje: 1,643,865 Ft
 • Začiatok a koniec implementácie projektu: 25.09.2018 - 30.09.2019.

V roku 1991 založil obec Bakonyszentlászló kuchyňu pre verejné stravovanie. Predtým bola kuchyňa na inom mieste. Zariadenia používané v kuchyni boli doteraz získané čiastočne vlastným úsilím, čiastočne z darov spoločností.

Od polovice rokoch 2000 kuchyňa bola prevádzkovaná rôznymi živnostníkmi, takže renovácia strojového parku nebola na programe. Súčasný prevádzkovateľ prevzal prevádzku kuchyne v roku 2015 a venuje sa poskytovaniu služieb, ktoré spĺňajú dnešné normy kvality. Je to však ťažké, alebo nemožné robiť to s degradovanými strojmi, niekedy museologickou hodnotou.

Chýba moderné kuchynské vybavenie, technický stav existujúcich zariadení je veľmi zlé, a preto sa obec rozhodol modernizovať kuchynské vybavenie.

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 - Zlepšenie verejného stravovania v obci Dunasziget

 • Názov prijímateľa: obec Dunasziget
 • Partner konzorcie: -
 • Celkové náklady na projekt: 17 242 920 Ft
 • Výška podpory: 14,531,446 Ft
 • Intenzita: 85%
 • Vlastné zdroje: 2,711,474Ft
 • Začiatok a koniec implementácie projektu: 25.09.2018 - 30.09.2019.

V 80. rokoch obec Dunasziget založil službu verejného stravovania. Stroje používané v dnešnej kuchyni boli ešte vtedy zakúpené. Odvtedy bola prevádzkovateľom vyriešená výmena opotrebovaných zariadení s nízkou hodnotou, ale neboli nikdy vymenené žiadne významné stroje, ani nábytok. Do roku 2011 kuchyňu prevádzkoval obec a medzi rokmi 2011 a 2017 externý prevádzkovateľ. Z tohto dôvodu renovácia strojového parku nebola na programe.

Začiatkom roku 2017 kuchyňu prevzala na 100% vlastná spoločnosť obce ÉRTÉKREND Kft a odvtedy sa venuje poskytovaniu služieb, ktoré spĺňajú dnešné normy kvality stravovania. Je to však ťažké, alebo nemožné robiť to s degradovanými strojmi, niekedy museologickou hodnotou.

Chýba moderné kuchynské vybavenie, technický stav existujúcich zariadení je veľmi zlý, a preto sa obec rozhodola modernizovať kuchynské vybavenie.

 

Využitím príležitostí, ktorú ponúka projekt, budú kuchynské náradie a stroje používané v každodennom režime nahradené a zakúpené, aby sa aktuálne úlohy kuchyne mohli vykonávať modernejším spôsobom a tak sa môže kapacita kuchyne rozšíriť.