Arrabona EGTC

V minulosti bol Dunaj prírodnou hranicou rímskej ríše, ktorá chránila provinciu Panónia a jedno z jej dôležitých miest Arrabonu, stojaceho na mieste dnešného Győru, pred bandami barbarov útočiacimi zo severu. (Názov mesta bol odvodený od rímskeho názvu rieky Rába „Arrabo“.) Avšak v rámci maďarského kráľovstva tvorili oba brehy Dunaja navzájom úzko súvisiacu oblasť, a vo väčšine prípadov boli prepojené aj z administratívneho hľadiska.

Po roku 1920 Dunaj tieto regióny znovu prísne oddelil, podobne ako bývalá hranica limes Romanus. Kontakt, resp. prepojenie týchto regiónov zabezpečovali iba dva mosty, v Rajke a v Medveďove.

Vstúpenie Maďarska a Slovenska do Európskej únie priniesol rad zásadných zmien. Otvorenie hraníc umožňuje nielen voľný pohyb tovaru, ale prinieslo aj čulý pohyb pracovných síl a od vstupu týchto krajín do Schengenského priestoru sa aglomerácia hlavného mesta Slovenska viditeľne rozšírila na maďarskej strane.

Rozvoj spolupráce medzi oboma prihraničnými regiónmi posilňujú aj finančné prostriedky z EÚ. Vďaka tomu sa neustále zlepšuje dopravné spojenie, logistické podmienky a rozbehla sa aj integrácia služieb v cestovnom ruchu.

Harmonizácia právnych predpisov EÚ umožnila vytvorenie novej organizácie riadenia na podporu rozvoja celého regiónu, Arrabona EGTC.

V roku 2010 sa štyri dominantné mesta tohto regiónu, maďarský Győr a Mosonmagyaróvár a slovenský Šamorín a Dunajská Streda, rozhodli už existujúce vzájomné vzťahy inštitucionalizovať na vyššej úrovni a vytvorili samostatný právny subjekt, organizáciu pre spoločný rozvoj.

EGTC (European Grouping of Territorial Cooperation: Európske zoskupenie územnej spolupráce) môže v oboch predmetných krajinách konať nezávisle, môže zamestnávať vlastných zamestnancov a môže vytvárať a prevádzkovať spoločné inštitúcie a podniky zabezpečujúce dlhodobú udržateľnosť spoločných projektov. Arrabona EGTC je najmodernejším inštitucionálnym nástrojom pre integrovaný rozvoj týchto, v minulosti navzájom oddelených regiónov. Nie je náhodou, že od jej založenia sa k tejto iniciatíve neustále pripájajú nové obce a mestá z okolia. Táto spolupráca môže v budúcnu zahŕňať potenciálne až 120 samospráv.

Účelom tohto zoskupenia je posilnenie hospodárskej a sociálnej súdržnosti, zachovanie audržanie rovnováhy údolia Dunaja, ako ekologického systému, priamym aj nepriamym spôsobom pomocou programov spolufinancovaných Európskou úniou, pomoc prostredníctvom realizácie projektov regionálnej spolupráce a rozvoj prvkov sociálnej a technickej infraštruktúry.

Táto spolupráca tematicky pokrýva všetky oblasti rozvoja v danej oblasti:

  • spolupráca v oblasti priemyslu a logistiky
  • rozvoj infraštruktúry
  • energetika a nakladanie s odpadmi
  • cestovný ruch
  • zdravotná starostlivosť
  • zamestnanosť, podpora podnikov, vzdelávanie, výskum, inovácie
  • ochrana životného prostredia, prírody a krajiny, manažment krajiny
  • sociálne vzťahy, šport, rekreácia.

EGTC vytvára vlastný plán rozvoja na rozpočtové obdobie EÚ pre roky 2014-2020. Účastníci spolupráce očakávajú od tejto novej inštitúcie nielen to, že im poskytne pomoc pri racionálnom využívaní finančných prostriedkov EÚ: pre obyvateľov kedysi navzájom úzko súvisiacich regiónov vytvorilo EGTC novú perspektívu, novú úroveň spolupráce založenej na vzájomných výhodách.

Môže tiež pomôcť znovu objaviť prednosti tohto regiónu a využiť ich v prospech ľudí, ktorí tu žijú.