EZÚS Arrabona otvorilo svoju kanceláriu v Dunajskej Strede

Zoskupenie Arrabona EZÚS vzniklo v roku 2010 z iniciatívy miest Győr, mesta so župným právom – ako jeho sídla – Mosonmagyaróvár a dvoch slovenský miest: Dunajská Streda a Šamorín, ako spoluzakladateľov. Zoskupenie Arrabona EZÚS vzniklo za účelom dosiahnutia spoločných cieľov regionálneho rozvoja v slovensko-maďarskom pohraničí (Malý Žitný ostrov a  Žitný ostrov). EZÚS je právnym subjektom a vstup je dobrovoľný. Jeho členmi sa môžu stať členské štáty Európskej únie, regionálne úrady, miestne úrady, orgány, verejnoprávne inštitúcie či zoskupenia skladajúce sa z uvedených organizácií.

Vieme, že kým napísanie alebo riadenie projektu je pre nás výzvou, pre našich partnerov to znamená realizáciu obchodných cieľov a splnenie snov. Práve preto je pre nás každý projekt jedinečný a rovnako hodnotný. Naše skúsenosti ukazujú, že ako domáce tak aj EÚ systémy súťaží majú tak špeciálne požiadavky, že v mnohých prípadoch predkladateľ žiadosti nie je schopný vlastnými silami žiadosť vyhotoviť, sám často nedokáže ani nájsť zdroj. Práve preto môžu byť naše služby užitočným pomocníkom pri zorientovaní sa v tomto špecializovanom a komplexnom systéme, pretože naša každodenná práca sa zakladá na detailnej znalosti súťaží a systémov pravidiel súvisiacich s jednotlivými zdrojmi dotácií. Ponúkame miestnym samosprávam a regiónom príležitosť vytvoriť cezhraničnú alebo medziregionálnu spoluprácu na dosiahnutie spoločných cieľov. Naša činnosť sa týka najmä nasledujúcich správnych jednotiek: v Maďarsku je to oblasť mikroregiónov Mosonmagyaróvár a Győr; Na južnom Slovensku oblasť okresu Dunajská Streda.

S potešením oznamujeme, že Arrabona EZÚS otvára svoju kanceláriu už aj v Dunajskej Strede a jej poslaním je nepretržite informovať partnerov/členské samosprávy o možnostiach rozvoja regiónu, a to najmä o možnostiach využívania cezhraničných (v prvom rade slovensko-maďarských), slovenských, resp. maďarských dotácií. Snažíme sa poskytovať verejnosti a miestnym samosprávam účinnú informačnú službu o možnostiach predkladania ponúk a postupoch na získanie dotácií. Naším cieľom je udržiavať kontakt s našimi partnermi, ako aj medzi žiadateľom a organizáciami, ktoré dotácie udeľujú. Počas realizácie projektu sa snažíme podporovať spoluprácu medzi zúčastnenými stranami, spolupracujúcimi organizáciami a riadiacim orgánom. Radi by sme ponúkli príležitosť na výmenu informácií a skúseností v širokom spektre workshopov. Možnosť zúčastniť sa na našich akciách ponúkame nielen našim partnerom, ale chceli by sme osloviť aj samosprávy, podnikateľov, občianske združenia a mimovládne organizácie, ktoré javia záujem o danú tému. Snažíme sa pokryť všetky možnosti spolupráce: prostredníctvom návrhov, realizácie a riadenia projektov, prostriedkov EÚ alebo aj posilnením inej spolupráce, trebárs aj spolupráce z vlastných nepodporovaných iniciatív.

V súčasnej dobe sa Arrabona EZÚS podieľa na realizácii dvoch, slovensko-maďarských cezhraničných projektov, v oboch prípadoch Dunajská Streda aktívne spolupracuje.

V rámci projektuCultacross sa uskutoční revitalizácia brehu jazera nachádzajúceho sa v areáli termálneho kúpaliska v Dunajskej Strede, vybuduje sa nová kultúrna scéna, vodné javisko. Akčná Kultúrna Skupina (AKS), ktorú tvoria zástupcovia kultúrnych organizácií z Győru a Dunajskej Stredy, vypracovaním spoločného kultúrneho akčného plánu a programu spolupráce pomáha pri propagácii už existujúcich kultúrnych akcií a pri rozšírení ponuky. Výsledkom projektu bude spestrená ponuka kultúrnych akcií a festivalov medzi týmito dvoma mestami.

V rámci projektu s názvom „Builcogreen sú spracované štyri témy – odpadové hospodárstvo, kvetinové mesto, zelené zóny, prevádzkovanie verejných a vojenských cintorínov – ktorým poskytnú domov štyri mestá zakladajúcich členov a ako správcovia týchto tém budú prezentovať a zdieľať svoje skúsenosti s menšími obcami. Prezentácia a zdieľanie posledne uvedenej témy sa uskutočnilo v polovici októbra práve tu v Dunajskej Strede.

Veríme, že otvorením našej kancelárie v Dunajskej Strede sa stane spolupráca efektívnejšou, spoločný rozvoj bude nielen medzi vyššie uvedenými dvoma mestami – zakladateľmi, ale aj v celej oblasti pohraničného regiónu Malý Žitný ostrov a  Žitný ostrov a medzi ďalšími obcami.